Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith

Erthyglau


 

Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith

GIG ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol –pam ein bod yn sicrhau gofal iechyd darbodus

Rhyngwladol

Enghreifftiau rhyngwladol o ymagweddau darbodus tuag at ofal iechyd

Newid mewn ymddygiad

Gweithredu newid mewn ymddygiad mewn gwyddoniaeth i wella iechyd pawb yng Nghymru

Plant

Plant a gofal iechyd darbodus

Cydgynhyrchu

Cydgynhyrchu Gofal Iechyd Darbodus: esboniad

Galw am reolaeth

Ymateb i her y galw cynyddol ar wasanaethau gofal iechyd

Gofal-diwedd-oes

Defnyddio gofal iechyd darbodus i ddylunio system ar gyfer pobl sy’n nesáu at ddiwedd eu hoes

Tai

Galluogi darparu gofal iechyd darbodus drwy dechnoleg gwybodaeth

Technoleg gwybodaeth

Cyflawni canlyniadau gwell drwy dechnoleg gwybodaeth

TG

Galluogi darparu gofal iechyd darbodus drwy dechnoleg gwybodaeth

Arloesi

Arloesi – y grym ar gyfer gofal iechyd darbodus

Meddygaeth

Meddygaeth – Troi penderfyniadau meddygol bob dydd yn ymarfer darbodus

Iechyd meddwl

Gwneud penderfyniadau darbodus mewn gwasanaethau iechyd meddwl

Offthalmoleg

Gweledigaeth cliriach – gwell canlyniadau iechyd llygaid trwy ymarfer darbodus

Fferyllfa

Gwneud y mwyaf o gyfleoedd newydd trwy ofal fferyllol darbodus

Trachywiredd

Gofal iechyd darbodus a meddygaeth fanwl

Presgripsiynu

Rhagnodi – canlyniadau iechyd gwell a gofal mwy diogel drwy ragnodi darbodus

Gofal deintyddol sylfaenol

Defnyddio egwyddorion gofal iechyd darbodus i ddatblygu gwasanaethau deintyddol gofal sylfaenol sydd hyd yn oed yn well

Gofalsylfaenol

Sicrhau bod gwasanaethau gofal sylfaenol yn canolbwyntio ar bobl drwy gymhwyso gofal iechyd darbodus

Iechyd cyhoeddus

Iechyd cyhoeddus darbodus

Ailalluogi

Ailalluogi, Adfer ac Adsefydlu: Galluogi Galwedigaethau Ystyrlon am Oes 

Camddefnyddio sylweddau

Mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau mewn ffordd effeithiol a chynaliadwy

Llawdriniaeth

Pwysigrwydd ymagwedd darbodus at wasanaethau llawfeddygol a gynlluniwyd yng Nghymru

 


No result could be fetched.