Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith

Gofal iechyd darbodus – pennu’r egwyddorion darbodus

Yng nghynhadledd Conffederasiwn GIG Cymru ym mis Ionawr 2015, cymeradwyodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yr egwyddorion gofal iechyd darbodus a gynigiwyd gan y comisiwn annibynnol, sef Comisiwn Bevan, yn dilyn blwyddyn o drafod a dadlau brwd.

Isod mae’r pedair egwyddor derfynol a bennwyd gan Gomisiwn Bevan:

 

  • Cyflawni iechyd a lles gyda’r cyhoedd, cleifion a gweithwyr proffesiynol yn bartneriaid cyfartal yn y broses drwy gyd-gynhyrchu;

  • Gofalu am y rhai sydd â’r anghenion iechyd mwyaf yn gyntaf, gan wneud y defnydd mwyaf effeithiol o’r holl sgiliau ac adnoddau;

  • Gwneud dim ond yr hyn sydd angen ei wneud, dim mwy, dim llai; a pheidio ag achosi niwed.

  • Lleihau amrywiadau amhriodol gan ddefnyddio arferion sy’n seiliedig ar dystiolaeth mewn modd cyson a thryloyw.

 

Fodd bynnag, mae’r cysyniad gofal iechyd darbodus o ‘ddim ond gwneud yr hyn y gallwch chi yn unig ei wneud’ yn parhau i fod yn un pwerus, yn enwedig ar gyfer gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol darbodus y dyfodol. Felly, bydd yn bwysig cynnal y cysyniad na ddylai unrhyw weithiwr proffesiynol fel mater o drefn fod yn darparu gwasanaeth lle nad oes angen ei allu na’i arbenigedd clinigol – dim ond gwneud yr hyn y gallwch chi yn unig ei wneud – wrth i Gymru barhau ar ei thaith gofal iechyd darbodus.

Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith – y daith hyd yma

Yn 2013 cyhoeddodd Comisiwn Bevan Simply Prudent Healthcare’,  a oedd yn ystyried sut y gallai Cymru wneud y defnydd mwyaf effeithiol o’r adnoddau sydd ar gael i sicrhau gofal cyson o ansawdd uchel ledled Cymru. Yn dilyn y papur hwn, amlinellodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ei weledigaeth ar gyfer Gofal Iechyd Darbodus yng Nghynhadledd Conffederasiwn GIG Cymru ym mis Ionawr 2014, gan gynnwys set ddrafft o egwyddorion gofal iechyd darbodus.

Datblygwyd gweithdai profi gwasanaethau mewn pedwar bwrdd iechyd ac ardaloedd triniaeth rhwng y byrddau iechyd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i brofi’r defnydd o’r egwyddorion drafft. Cafodd y gweithdai eu trefnu ym mis Mawrth ac Ebrill 2014 gan 1000 Gwella Bywydau. Yn ‘Achieving prudent healthcare in NHS Wales‘ rhoddwyd crynodeb o’r hyn a ddysgwyd o’r gweithdai.

Ym mis Mehefin 2014 cyflwynodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol bapur i gabinet Llywodraeth Cymru ar ofal iechyd darbodus a chyhoeddodd ddatganiad ysgrifenedig ar Ddarparu Gofal Iechyd Darbodus.

Yn ystod yr haf yn yr un flwyddyn cynhaliodd y Sefydliad Materion Cymreig ddadl gyda’r Gweinidog ac arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus, yn dwyn y teitl A all Dull Gweithredu Darbodus achub y GIG?  , a chynhaliwyd cyfres o bedwar blog.

Mae Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith yn crisialu rhai o safbwyntiau’r bobl sy’n gweithio yn y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru neu sy’n eu defnyddio am yr hyn y mae gofal iechyd darbodus  yn ei olygu iddyn nhw a’i botensial i Gymru. Cafodd yr adnodd ar-lein ei lansio’n swyddogol gan yr Athro Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ym mhedwaredd Gynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 6 Hydref 2014 Rhoi Gofal Iechyd Darbodus ar Waith . Ym mis Rhagfyr cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gylchlythyr Iechyd Cymru, Rhoi Gofal Iechyd Darbodus ar Waith – Y Diweddaraf.

Ym mis Ionawr 2015 rhoddodd Comisiwn Bevan gyngor pellach ar ôl blwyddyn o sgwrsio a thrafod yr egwyddorion a chymeradwyodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol set derfynol o bedair egwyddor yng Nghynhadledd Conffederasiwn GIG Cymru, gofal iechyd darbodus flwyddyn yn ddiweddarach. Hefyd amlinellodd ei flaenoriaethau ar gyfer gofal iechyd darbodus yn 2015 ac ychwanegwyd cyfraniadau ychwanegol at yr adnodd ar-lein a lansiwyd yn y gynhadledd. Mae copi o araith y Gweinidog ar gael yma.

Gallwch weld rhagor o adnoddau gofal iechyd darbodus ac astudiaethau achos ar y dudalen adnoddau a gweld pob erthyglau am yr adnodd hwn, yma.

No result could be fetched.