Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith

Cyflwyniad

NHS Wales awards.

Nid yw’n gyfrinach bod y GIG yng Nghymru, yn union fel pob gwasanaeth iechyd yn y DU, yn wynebu heriau rhag effeithiau caledi; o boblogaeth sy’n heneiddio; o newidiadau mewn meddygaeth; gan y cyhoedd sydd wedi ymgysylltu fwyfwy ac sy’n fwy heriol, ond mae llawer o resymau i fod yn obeithiol am y dyfodol.  Mae’r heriau a wynebwn yn rhoi cyfleoedd inni ganolbwyntio ar y pethau sy’n wirioneddol bwysig – darparu gofal ardderchog i’r rhai sydd ei angen fwyaf.   Rwy’n credu y bydd gofal iechyd darbodus yn helpu GIG Cymru i wneud yn union hynny.  Pan fyddwn yn dechrau defnyddio egwyddorion gofal iechyd darbodus a chydgynhyrchu fel y canllaw ar gyfer y ffordd yr ydym yn gwneud busnes, byddwn yn canolbwyntio ar yr hyn y mae’r bobl sy’n defnyddio ac yn darparu ein gwasanaethau iechyd mewn gwirionedd yn ei werthfawrogi ac yn cyfrannu at Gymru iachach.

Ers siarad yn gyntaf ym mis Ionawr am ofal iechyd darbodus a’i botensial ar gyfer GIG Cymru, yr wyf wedi bod yn falch iawn o’r drafodaeth sydd wedi digwydd am yr egwyddorion, y ffordd y mae wedi cael ei groesawu yn frwd gan bobl sy’n gweithio yn y GIG a gwasanaethau cyhoeddus eraill a’r nifer o enghreifftiau o ofal iechyd darbodus sydd wedi dod i’r amlwg.  Ni fydd gofal iechyd darbodus yn cael ei gyflwyno gan gyfarwyddebau Llywodraeth Cymru.   Bydd yn ofynnol i’r rhai sy’n gweithio yn y GIG, a’i bartneriaid, i feddwl am yr hyn y mae’n ei olygu i’w disgyblaethau, meysydd gwasanaeth, a phroffesiynau, gan gynnwys y camau ymarferol y gallant eu cymryd i sicrhau ei fod yn rhan annatod o ymarfer bob dydd.   Rhaid i’r cyhoedd hefyd feddwl am yr hyn y gallai GIG darbodus i Gymru ei olygu iddyn nhw, gan gynnwys cymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd eu hunain.

Am y rhesymau hyn, mae’n bleser gennyf eich croesawu i’r adnodd ar-lein hwn, sy’n anelu at gasglu rhai yn unig o safbwyntiau’r rhai sy’n gweithio yn neu’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru am yr hyn y mae gofal iechyd darbodus yn ei olygu iddyn nhw a’i botensial i Gymru.   Dyma’r bennod gyntaf; bydd yr ail yn dilyn ym mis Ionawr.  Rwy’n defnyddio lansio’r adnodd hwn i nodi’r cam nesaf yn y daith o: Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith; llwyfan wedi ei nodweddu gan symudiad oddi wrth siarad am yr egwyddorion i gymryd camau i sicrhau eu gweithrediad a’u datblygiad.

Ni fydd gofal iechyd darbodus yn digwydd yn sydyn dros nos – dechrau’r daith yw hyn.  Mae’r wefan hon yn caniatáu i chi ychwanegu eich llais a’ch sylwadau at y drafodaeth – yr wyf yn gobeithio y byddwch yn rhoi sylwadau ar y cyfraniadau ac yn cymryd rhan weithredol wrth helpu i lunio a sefydlu gofal iechyd darbodus yn y GIG yng Nghymru.  Byddaf yn darllen yr erthyglau gyda diddordeb mawr.

 

Yr Athro Mark Drakeford AC

 Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

 

 

No result could be fetched.